แนวทาง ปบ.เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน
แนวทาง ปบ.เกี่ยวกับการ ปบ.งานเกี่ยวกับเงินค่าปรับตามกฎหมาย
แนวทาง ปบ.เกี่ยวกับเงินประกันตัวผู้ต้องหา
แนวทาง ปบ.เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
มีเอกสารหลักฐาน 6 ฉบับ
มีเอกสารใบเบิกเงิน,น.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ภ.จว.หนองคาย เป็นผู้เบิก
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการชันสูตรพลิกศพ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหักและนำส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ต.ป.ป. , ต.ส.ส. , ต.จ.ร. และ ต.พ.ส.
สรุปขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ตามระบียบ คตง. ข้อ ๕)
สรุปขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระบียบ คตง. ข้อ ๖)

E-Mail : thabocop2014@gmail.com