... HOME ...  |งานสืบสวน| |งานป้องกันปราบปราม| |สัญญาบัตรเลื่อนไหล(53ปี)| |ชั้นประทวน|
พ.ต.อ.จำรัส จันแดง
ผกก.สภ.ท่าบ่อ
083 033 8226


พ.ต.ท.ก้องภพ สีหาชัย
รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.ท่าบ่อ
093 789 2591
ดำรงตำแหน่ง สวป.สภ.ท่าบ่อ ค.ตร.ที่ / ลง
พ.ต.ท.อัมพร ปลัดพรมมา
สว.(สอบสวน)สภ.ท่าบ่อ
083 400 5588

พ.ต.ท.เนติพงษ์ จำนงนิตย์
สว(สอบสวน).สภ.ท่าบ่อ
062 895 6965

ร.ต.อ.สุทิน เห็มสมัคร
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าบ่อ
089 422 2652

ร.ต.อ.ธรรมนูญ อภัยวงค์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าบ่อ
089 863 0009

ร.ต.อ.ไพฑูรย์ ชั้นเสมา
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าบ่อ
088 748 4819

ร.ต.อ.กรุงไทย บุญตาระวะ
รอง สว(สอบสวน)สภ.ท่าบ่อ
087 771 7710

ร.ต.อ.ปวริศน์ งามโนนทอง
รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าบ่อ
083 151 7128

 
 
 กลับหน้าแรก