ทำเนียบ กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ | ความหมายของ กต.ตร. | อำนาจ,หน้าที่ | Home กระดานสนทนา
เว็บไซต์กำลังดำเนินการปรับปรุงครับ ...
ภารกิจ/กิจกรรมต่าง ๆ
งานพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ และ เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลังพญามุจลินท์นาคราช ณ.พระอุโบสถหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)
ประชุม กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๒๓ ก.ค.๒๕๖๒)


นายบุญธรรม ดีหมั่น ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ
นายบุญธรรม ดีหมั่น
ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ
          ตามคำสั่ง กต.ตร.จว.หนองคาย ที่ ๓/๒๕๖๒ ลง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ และตามมติที่ประชุม กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุมมีมติให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ(เป็นวาระที่ ๒) นั้น
            ข้าพเจ้าในฐานะดำรงตำแหน่ง ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ จะปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายที่ ก.ต.ช.ได้กำหนดไว้ ดังนี้.-
(๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
(๒) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
(๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจและการ บริหารงานตํารวจ
(๔) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในสถานีตํารวจ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
(๕) รับคําร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจในสถานีตํารวจ และดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการรับคําร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ
(๖) ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขต พื้นที่
(๗) ให้คําแนะนําและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตํารวจ
(๘) เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. กับ ข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. มอบหมาย
(๑๐)รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กําหนด
(๑๑) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
......................................................................